Vai trò của pháp luật đối với mỗi công dân và xã hội

Vai trò của pháp luật đối với mỗi công dân và xã hội.

Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng với mỗi công dân trong xã hội. Pháp luật không thể thiếu và quyết định tới sự tồn tại và vận hành của xã hội và nền tảng đạo đức trong xã hội đó.
Pháp luật là công cụ quan trọng để vận hành quản lý các bộ phận chức năng của nhà nước. Là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển đạo đức xã hội góp phần lành mạnh hóa đời sống dân sinh và tạo dựng những giá trị xã hội mới.
Hiện nay, mỗi công dân trong xã hội cần tìm hiểu và nắm bắt các quy định pháp luật cơ bản để xây dựng cho mình bộ khung vức chắc cho các hoạt động của cuộc sống tạo tiền đề cho sự phát triển cá nhân và xã hội bền vững. Việc tăng cường vai trò của pháp luật đối với nhà nước nhằm mục đích xây dựng tính kỷ cương, trật tự, văn minh, bảo vệ và phát triển giá trị chân chính, đặc biệt là ý thức đạo đức xã hội.
Pháp luật gắn liền, đồng bộ với sự phát triển của nhà nước, pháp luật càng chặt chẽ, càng tổ chức khoa học và thực thi nghiêm chỉnh kỷ cương thì xã hội càng phát triển, qua đó khả năng điều chỉnh, giáo dục và nâng cấp đạo đức xã hội càng được đẩy nhanh và ảnh hưởng toàn diện tích cực tới các hành vi, mối quan hệ giữa con người với con người, con người và xã hội.
Nhà nước ta vận hành theo cơ chế thị trường trong đó đòi hỏi mỗi cá nhân trong hoạt động cuộc sống của mình phải chặt chẽ ràng buộc pháp luật để phát triển và hiệu quả kinh tế. Sự điều chỉnh xã hội bằng pháp luật giúp cho mọi thành viên trong xã hội có điều kiện phát triển trong môi trường lành mạnh kỷ cương, đạo đức của xã hội năng động và văn minh. Đó còn là nhu cầu mỗi công dân trong xã hội mới.
Như vậy vai trò của pháp luật là tất yếu là nguyện vọng của con người trong xã hội để xây dựng cuộc sống văn minh với những nguyên tắc, kỷ cương về đạo đức mà nhân loại tiến bộ đã, đang và sẽ hướng tới.