Trình tự thủ tục xin giao đất, thuê đất cho Doanh nghiệp

Thuê đất, giao đất là hai hình thức phổ biến để một doanh nghiệp có được quyền sử dụng đất. Hiện nay trình tự, thủ tục xin giao đất, thuê đất được quy định khá cụ thể tại Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định cụ thể về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Căn cứ giao đất, cho thuê đất

Theo quy định tại Điêu 2 Luật đất đai 2013, căn cứ giao đất, cho thuê đất gồm: Kế hoạch hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất.

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều 58 Luật đất đai 2013 xác định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đối với ba trường hợp sau:

– Đối với dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định hoặc Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì để được giao đất, cho thuê đất, Doanh nghiệp phải có một trong hai văn bản sau đấy: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; Nghị quyết cuả Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cần có sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước thì phải có các điều kiện sau:

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực tài chính của mình bằng hai điều kiện sau: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trờ lên và Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Thẩm quyền quyết định cho Doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất

Theo Điều 59 Luật đất đai 2013, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho doanh nghiệp thuộc về Uỷ ban nhâ dân cấp tỉnh và cần lưu ý là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không được uỷ quyền cho cấp khác thực hiện thẩm quyền này.

Hồ sơ xin giao đất, thuê đất

Hồ sơ xin giao đất, thuê đất chia thành 2 loại, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và loại không thông qua đấu giá.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sư dụng đất sẽ thực hiện theo sự hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá.

Trường hợp dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 01 bộ hồ sơ gồm có:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất (mẫu 01 ban hành kèm thông tư số 30/2014/TT-BTNMT);

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án;

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất do cơ quan tài nguyên môi trường cấp

Trường hợp dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư, Doanh nghiệp nộp cho UBND cấp tỉnh 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất (mẫu 01 ban hành kèm thông tư số 30/2014/TT-BTNMT);

– Bản sao thuyết minh dự án;

– Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tới Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn