RANH GIỚI ĐẤT ĐAI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ RANH GIỚI ĐẤT ĐAI, THỬA ĐẤT

1. Khái niệm về ranh giới thửa đất 

– Ranh giới đất đai là đường vẽ trên bàn đồ hoặc mốc giới thực địa xác định quyền sử dụng của các thủ thể có quyền sử dụng, chiếm hữu đối với phần đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

– Ranh giới phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất với người sử dụng đất liền kề đối với một mảnh đất nhất định.

Việc xác định ranh giới đất tuân theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Mục đích của việc làm này là xác định ranh giới đất với các bất động sản liền kề nhau. Từ căn cứ đó để có thể hoàn thiện hóa bản đồ hành chính về đất đai của khu vực.

2. Nguyên tắc xác định ranh giới sử dụng đất 

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành thì hoạt động về quản lý địa giới hành chính của thửa đất bao gồm các hoạt động như sau: 

– Hoạt động xác định địa giới hành chính;

– Việc lập và quản lý hồ sơ địa chính;

– Lập bản đồ địa chính, quản lý hồ sơ về địa giới hành chính.

2.1 Hồ sơ địa giới hành chính

Hồ sơ địa giới hành chính là hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với địa giới hành chính bao gồm:

– Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lập đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới 

– Bản đồ địa giới hành chính: Là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa chất, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính

– Sơ đồ vị trí các mốc đại giới hành chính 

– Bảng tọa động các mốc địa giới hành chính, các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính

– Bản mô tả tình hình chung về địa giới hành chính

–  Biên bản xác nhân mô tả đường địa giới hành chính

– Phiếu thống kê về các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành chính

– Thống kê các tài liệu về địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp dưới

2.2 Quản lý hồ sơ địa giới hành chính

Việc quản lý hồ sơ địa giới hành chính được Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành được quy định như sau:

– Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào sẽ được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó, Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ nội vụ, Bộ tài nguyên môi trường

– Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành chính cấp tỉnh do Bộ nội vụ trực tiếp xác nhận.

2.3 Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả và mốc giới thửa đất

– Ranh giới thửa đất là phần phân định quyền chiếm hữu và sử dụng đất của người sử dụng đất này với người sử dụng đất khác liền kề đối với một mảnh đất nhất định. Ranh giới sử dụng đất đai được xác định bằng mốc giới cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện khi giao đất, cho thuê đất và được mô tả trong hồ sơ địa chính. Thực hiện đo đạc trên thực địa, áp dụng các phương pháp lập bản mô tả nhằm mục đích lập bản đồ đo vẽ địa chính, kiểm tra, đánh giá những sự tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất liền lề nhau theo diện tích thực tế và đáp ứng cho công tác tiến hành thực hiện vấn đề xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

– Theo quy định của pháp luật dân sự, mốc giới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu các bất động sản liền kề, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề phải chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa mốc giới, trừ những trường hợp các bên có một sự thỏa thuận khác. Đối với cây là mốc giới chung nếu có hoa lợi thì các bên hưởng phần mà mốc giới đó nằm bên phần đất của chủ đất đó. Không được trổ cửa, lỗ thông khí hoặc đục tường trong trường hợp mốc giới chung là tường nhà, tường bao gạch, bê tông chủ sở hữu bất động sản liền kề. Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên thì mốc giới ngăn cách đó là của chung nếu các bên đồng ý và bên nào tạo nên mốc ranh giới thì bên đó phải chịu chi phí xây dựng tránh tình trạng tranh chấp liên quan đến ranh giới quyền sử dụng đất. Nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng xây phải hủy bỏ, tháo dỡ.

– Mốc giới ngăn cách bất động sản được xác định theo thỏa thuận của các chủ sở hữu, dựa trên phong tục, tập quán hoặc sự thừa nhận của nhà nước. 

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ tới Hotline: 0824096999 hoặc gửi vào Email: vplsanhtrongtin@gmail.com để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp các dịch vụ khác. Chúng tôi rất mong nhận được các câu hỏi tư vấn và ý kiến đóng góp của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!