Luật Đầu tư năm 2020 áp dụng từ 1/1/2021 các cá nhân, tổ chức cần lưu ý

Luật Đầu tư năm 2020 áp dụng từ 1/1/2021 các  cá nhân, tổ chức cần lưu ý

Quốc Hội đã thông qua và ban hành Luật đầu tư năm 2020. Đã có những điểm mới của Luật đầu tư năm 2020 so với Luật đầu tư năm 2014 cá nhân, tổ chức cần lưu ý. Sau đây Công ty luật TNHH Ánh Trọng Tín sẽ đưa ra những vấn đề cơ bản của Luật đầu tư năm 2020 so với Luật đầu tư năm 2014.

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư năm 2014

– Luật đầu tư năm 2020

  1. Nội dung
  2. Các khái niệm mới, bổ sung và loại bỏ trong Luật đầu tư năm 2020

– Luật đầu tư năm 20214 so với Luật đầu tư năm 2020 thì Luật đầu tư 2020 đã có những quy định mới được bổ sung và loại bỏ những từ ngữ không còn phù hợp quy định tại Điều 3 Luật mới.

  1. Chính sách và hoạt động đầu tư kinh doanh

– Cụ thể tại Điều 5 Luật đầu tư năm 2014  chỉ quy định 5 khoản quy định về chính sách đầu tư kinh doanh và sau khi Luật đầu tư năm 2020 được ban hành đã bổ sung thêm khoản mới, quy định tại Điều 5 Luật năm 2020

– So với Luật đầu tư năm 2014, thì Luật đầu 2020 đã bổ sung thêm một số hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm quy định tại Điều 6 Luật đầu tư năm 2020.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bổ sung thêm: Theo quy định tại phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư năm 2014 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có 243 ngành, nghề. Đến Luật đầu tư năm 2020, đã cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện xuống còn 227 ngành, nghề.

  1. Các dự án đầu tư

– Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức được quy định tại Điều 29 Luật mới.

– Nơi nộp dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đã có sự thay đổi:

Luật đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư;

Luật đầu tư năm 2020, thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  1. Thời hạn thực hiện dự án đầu tư

– Theo quy định mới trong Luật đầu tư năm 2020 có hai đối tượng không được phép gia hạn thực hiện dự án đầu tư, cụ thể:

Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

  1. Giãn tiến độ đầu tư

– Luật đầu tư 2020 đã bãi bỏ quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Luật đầu tư năm 2014