Đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu thi hành án

Thi hành án dân sự là hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Đơn yêu cầu thi hành án được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự như sau:

  1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:
  2. a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;
  3. b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
  4. c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
  5. d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

  1. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

  1. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 66 của Luật này.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————­­­­­­­—

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN (Mẫu)

(Đối với Bản án số …………………. ngày ………………. của Toà án nhân dân ……………………………)

Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên là: ………………………Sinh năm: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án ……………………thi hành Bản án số: ……………….ngày ……………… của Toà án Nhân dân…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi kính mong Thi hành án ……………….. yêu cầu: (người phải thi hành án) …………………..  thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: (bản sao)

–  Bản án số …

– CMND, Hộ khẩu

, ngày … tháng năm ….

Người yêu cầu

(Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên)