Các trường hợp miễn, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

Các trường hợp miễn, giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp

– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. Nội dung

Nhận thấy sự khó khăn bước đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nên Chính phủ đưa đưa ra một số quy định về việc miễn giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp khi có các điều kiện dưới đây:

Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 Đối với doanh nghiệp trong nước

  1. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật.

– Thu nhập của cơ sở kinh doanh từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

  1. Miễn thuế, giảm thuế đối với các cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập

Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập thuộc lĩnh vực ưu đãi sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho 2 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở được thành lập và hoạt động ở những đĩa bàn được xét ưu đãi đầu tư, như: Huyện thuộc vùng núi, hải đảo và vùng có khó khăn thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm.

Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 3 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 9 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 4 năm, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho cơ sở trong 7 năm tiếp theo.

Nếu cơ sở đầu tư ở những vùng khó khăn khác, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập trong 3 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% cho cơ sở trong 5 năm tiếp theo.

  1. Miễn thuế, giảm thuế cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư, theo quy định sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.

Nếu doanh nghiệp đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo, theo quy định sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và giảm 50% cho doanh nghiệp trong 4 năm tiếp theo.

Nếu đầu tư ở những vùng khó khăn khác thì được miễn thuế thu nhập 1 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo.

Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm do đầu tư mới mang lại của 2 năm tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu, kể từ khi cơ sở có thu nhập chịu thuế.

Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được xét miễn thuế, giảm thuế trong các trường hợp sau:

– Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vừa và nhỏ chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ, tính thuế và nộp thuế theo mức doanh thu ấn định, nếu nghỉ kinh doanh liên tục từ 15 ngày trở lên trong tháng sẽ được xét giảm 50% số thuế phải nộp, nếu nghỉ cả tháng thì xét miễn thuế của tháng đó.

– Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập bình quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do nhà nước quy định đối với công chức nhà nước được miễn thuế cả năm.

 Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

  1. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.

Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;  Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm thuế 50% trong 3 năm tiếp theo.

Các dự án của doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế và doanh nghiệp được giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có các dự án trồng rừng, xây dựng kết cấu hạ tầng tại miền núi, hải đảo và các dự án khác đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 8 năm, kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế

  1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động tham gia đầu tư về nước theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20% số thuế thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng thuế suất thuế thu nhập là 10%.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phần giá trị bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định.

Miễn thuế thu nhập cho các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Sẽ áp dụng mức giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Nhà đầu tư nước ngoài có thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh nghiệp Việt Nam khác.

Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Mức giảm tương ứng với số tiền thực chi cho lao động nữ:

– Chi cho công tác đào tạo lại nghề nếu nghề cũ không còn phù hợp.

– Chi phí tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho cô giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức, quản lý.

– Chi phí do tổ chức thêm một lần khám sức khỏe trong năm.

– Chi bồi dưỡng thêm một lần cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc hai.

– Chế độ phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong thời gian cho con bú ở lại làm việc cho doanh nghiệp.

– Các khoản chi cho lao động nữ nêu trên phải có chứng từ và mức chi theo quy định hiện hành.

+  Việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư với điều kiện:

– Tái đầu tư vào dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đấu tư.

– Vốn đấu tư được sử dụng 3 năm trở lên.

– Nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủ vốn pháp định ghi trong Giấp phép.

+ Quy định về tỷ lệ hoàn thuế như sau:

– Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm: 100%.

– Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong thời hạn 12 năm: 75%.

– Việc tái đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong thời hạn 10 năm: 50%. •

Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm.

Có thể thấy rằng việc Chính phủ quy định về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa thành lập hay những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Ánh Trọng Tín qua Hotline: 0824096999 hoặc E-mail: vplsanhtrongtin@gmail.com